නිෂ්පාදන පුවත්

  • Red Cedar Shingles Installation Process Guide

    රතු දේවදාර තහඩු සවි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

    පළමුවෙන්ම ෂින්ගල් ඉදි කිරීමේ තාක්‍ෂණය 1 කිහිරි සිප්පිකටු ඉදි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කෝනිස් ඉසින පුවරුවක් ඉදි කිරීම water ජලය දිගේ ඉදි කිරීම hanging එල්ලෙන උළු ඉදි කිරීම → වහල ටයිල් ඉදි කිරීම → හවුල් ඉදිකිරීම් → චෙක් 2 ෂින්ගල් වහලයේ ස්ථාපන මාර්ගෝපදේශය 2.1 අත්තිවාරම පසු ...
    වැඩිදුර කියවන්න